Đề Thi Olympic Môn Tiếng Anh Lớp 7

Đề thi Olympic giờ Anh lớp 7 quận cha Đình

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 7 quận bố Đình là tài liệu xem thêm dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi Olympic. Mời chúng ta tham khảo đề thi Olympic giờ Anh lớp 7 bên dưới đây để triển khai quen với kết cấu đề thi và có hướng ôn luyện tốt nhất.

Bạn đang xem: Đề thi olympic môn tiếng anh lớp 7

UBND QUẬN bố ĐÌNHPHÒNG GD-ĐT

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 7 (2011-2012)Thời gian làm bài : 60 phút

Đề thi Olympic giờ Anh lớp 7

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently . (2,5pts)

1. A. Catch B. Cough C. Cucumber D. Centre2. A. Cucumber B. Durian C. Dust D. Useful3. A. Affect B. Energy C. Absent D. Helpful4. A. Diet B. Dish C. Slice D. Ripe5. A. Spinach B. Disappear C. Again D. Vacation6. A. Bus B. Fun C. Unhappy D. Lettuce7. A. Distance B. Happy C. Táo D. Calendar8. A. Invitation B. Invite C. Finish D. Miss9. A. Red B. Calendar C. Address D. Except10. A. Book B. Cook C. Took D. Cool


II. Choose the word that has áp lực on the second syllable. (2,5pts)

1.A. Skillful B. Again C. Entertainment D. Teenager2. A. Amount B. Lemonade C. Absent D. Measure3. A. Normal B. Office C. Explore D. Temperature4. A. Different B. Disease C. Engineer D. Capital5. A. Modern B. Children C. Energy D. Improve6. A. Viewer B. Stadium C. Appointment D. Vessel7. A. Chopstick B. Teenager C. Athletics D. Modern8. A. Moderate B. Simple C. Invite D. Doctor9. A. Hospital B. Lifestyle C. Vegetables D. Important10. A. Competition B. Selection C. Measure D. Oceanic


III. Choose the best answer.(2.5pts)

1. I think she will join us, _____________________?

A. Doesn’t she B. Don’t I C. Won’t she D. Will she

2. It was nice khổng lồ meet all my friends ___________________ Christmas.

A. In B. On C. By D. At

3. I hope you ____________ the exams.

A. Will pass B. Can pass C. Could pass D. Pass

4. He _____________ to lớn finish his homework before watching TV.

A. Have B. Should C. Ought D. Must

5. She can’t buy a bicycle __________________ she has no money.

A. Unless B. If C. Until D. Without

6. My pen-friend often writes ______________________ me.

A. For B. Lớn C. With D. At

7. My children watched the film with great ______.

A. Interesting B. Interested C. Interest D. Interestingly

8. There is no use ________________________ that widow.

A. To mở cửa B. Opening C. Opened D. Open


9. Neither my father nor my mother ___________________ milk.

Xem thêm: Top 15 Ứng Dụng Và Widget Thời Tiết Cực Đẹp Mắt Cho Điện Thoại

A. Lượt thích B. Likes C. Don’t lượt thích D. Doesn’t like

10. What____________! Let’s go out for a walk.

A. A fine weather B. The fine weather C. Fine weather D. An fine weather


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 1.017 Lượt xem: 2.605 Dung lượng: 113 KB
Liên kết cài đặt về

Link tải về chính thức:

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 7 quận tía Đình my-huawei.com Xem

Các phiên phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>