Thay phông nền ảnh thẻ

Nhu cầu nạm phông nền ảnh thẻ luôn luôn rất cao với những bạn chụp ảnh dịch vụ. Ngày trước, họ phải thực hiện bằng tay thủ công bằng chính sách thô sơ trong Photoshop, như Pen Tool cùng Selection Tool. Nhưng đều chuyện đã khác với Photoshop 2021. Bây giờ, bạn cũng có thể thay fonts nền rất cấp tốc mà không cần trình độ quá cao.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>