Mình thắc mắc con lượng giác khối d

A.

Bạn đang xem: Mình thắc mắc con lượng giác khối d

Nghiệm của phương trình đã cho rằng x = 
*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

B. Nghiệm của phương trình đã cho rằng x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x =
*
+ k2π (k ∈ Z).

C. Nghiệm của phương trình đã cho là x = 

*
+
*
, x = -
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

D. Nghiệm của phương trình đã cho là x = -

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).


Giải bỏ ra tiết:

Phương trình đang cho tương đương với : (2sinx + 2cosx - √2)cos2x = 0.

+ cos2x = 0 ⇔ x = 

*
+
*
(k ∈ Z).

+ 2sinx + 2cosx - √2 = 0 ⇔ cos(x -

*
) = 
*
⇔ x = 
*
+ k2π hoặc x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

Xem thêm: Chất Làm Mềm Nước Cứng Toàn Phần Là, Nước Cứng Là Gì

Vậy nghiệm của phương trình đã chỉ ra rằng x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>