NUNG 25 28G HỖN HỢP FECO3 VÀ FEXOY

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nung 25,28 gam hh FeCO3 cùng FexOy trong khí O2 dư tới lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí thành phầm A và 22,4g chất rắn. Mang lại khios A kêt nạp hết vào 400ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,15M thấy có 7,88g kết tủa sản xuất thành.

Bạn đang xem: Nung 25 28g hỗn hợp feco3 và fexoy

a. Viết PTHH xảy ra.

b. Tra cứu CTPT của FexOy.


*

a) 4FeCO3 + 7O2 -to-> 2Fe2O3 +4CO2(1)

2FexOy +(3x-2y)O2 --> xFe2O3(2)

CO2 +Ba(OH)2 --> BaCO3 +H2O (3)

2CO2 +Ba(OH)2 --> Ba(HCO3)2 (4)

b) nBaCO3=0,04(mol)

nFe2O3=0,14(mol)

nBa(OH)2=0,06(mol)

vì nBaCO3 ko gồm (4)

theo (3) : nCO2 =nBaCO3=0,04(mol)

theo (1) : nFeCO3=nCO2=0,04(mol)

nFe2O3=1/2nCO2=0,02(mol)

=> mFexOy=25,28-0,04.116=20,64(g)

=>nFexOy=(dfrac20,6456x+16yleft(mol ight))

=> nFe2O3=0,12(mol)

theo (2) : nFexOy=(dfrac2x)nFe2O3=0,24/x(mol)

=>(dfrac20,6456x+16y=dfrac0,24x=>dfracxy=dfrac815)

vậy TH1 vô nghiệm

TH2: CO2 dư => bao gồm pư (4)

theo(3) : nBa(OH)2 =nBaCO3=0,04(mol)

=>nBa(OH)2(4) =0,02(mol)

theo (4) : nCO2 =2nBa(OH)2 (4)=0,04(mol)

(Sigma nCO2=0,08left(mol ight))

theo (1) : nFeCO3=nCO2=0,08(mol)

=> mFexOy=16(g)

nFexOy=(dfrac1656x+16yleft(mol ight))

nFe2O3(1)=1/2nCO2=0,04(mol)

=> nFe2O3(2)=0,1(mol)

theo(2) : nFexOy=(dfrac2x)nFe2O3(2)=0,2/x(mol)

=>(dfrac1656x+16y=dfrac0,2x=>dfracxy=dfrac23)

=>FexOy : Fe2O3


Đúng 2
phản hồi (0)
*

Nung 25.28 gam hỗn hợp FeCO3 với FexOy trong bầu không khí tới phản bội ứng trả toàn, chiếm được khí A và 22,4 gam Fe2O3 là chất rắn duy nhất. Mang lại khí A hấp thụ và 400 ml dd Ba(OH)2 0,15M được 7,88g kết tủa. Viết những PTHH xảy ra. Search CTPT của FexOy


Lớp 9 hóa học Chương II. Sắt kẽm kim loại
2
0
Gửi diệt

fe2o3 á bạn

 

 


Đúng 0

phản hồi (0)

fe3o4


Đúng 0
bình luận (0)

Nung 25,28 gam hỗn hợp FeCO3 với FexOy vào O2 dư tới làm phản ứng trả toàn, nhận được khí A cùng 22,4 gam Fe2O3 duy nhất. đến khí A hấp thụ hoàn toàn vào 400ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,15M thu được 7,88gam kết tủa. 1) Viết các phương trình phản ứng xẩy ra2) Tìm công thức phân tử của FexOy.


Lớp 9 hóa học Chương II. Sắt kẽm kim loại
1
0
nhờ cất hộ Hủy

bạn coi ở liên kết này nè có giải mã khá chi tiết đấy: http://hoctap.dvtienich.com/questions/question/nung-2528-gam-hon-hop-feco3-va-fexoy-trong-oxi-du-toi-phan-ung-hoan-toan/


Đúng 0

comment (0)

 

Nung 25,28g hỗn hợp FeCO3 và FexOy vào oxy dư tới lúc pứ xong xuôi thì thu được khí A với 22,4 g Fe2O3 duy nhất. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 400ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,15M thu đc 7,88g kết tủa.

1) Viết pthh xảy ra 

2) Tìm cách làm phân tử của FexOy


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Những loại hợp hóa học vô cơ
1
0
Gửi bỏ

Ta có :4FeCO3 + 02---> 2Fe2O3 + 4CO2 (1)4FexOy + (3x-2y) O2----> 2xFe2O3(2)CO2+ Ba(OH)2 ---> BaCO3 + H2O (3)BaCO3 +CO2 +H2O ---> Ba(HCO3)2 (4)n BaCO3= 7,88: 197 = 0,04 n Ba(OH) 2 = 0,06 * TH1 : CO2 dư --> bao gồm phản ứng 4 , lúc đó :nFeCO3 = nCO2 ngơi nghỉ (1) = nCO2 sinh hoạt (3) + số mol CO2 sinh hoạt (4)= 0,08Do kia , m FeCO3 = 9,28g khối lượng O2 tham gia P/u 1 cùng 2 là:25,28 - ( 22,4 + 0,08 . 44)= 0,64 gm O2 tham gia p/u một là : 0,08:4.32=0,64g ---> FexOy là Fe2O3 * TH2 : ví như O2 thiếu thốn --> hok bao gồm p/u 4 ---> đo lường và thống kê ----> trường hợp này loại 


Đúng 0

comment (1)

Nung 37,92 gam tất cả hổn hợp FeCO3 và FexOy  dư tới bội nghịch ứng trọn vẹn thu được khí A với 33,6 gam Fe2O3 độc nhất . Mang đến khí A hấp thụ hoàn toàn vào 600ml dd Ba(OH)2 0,15M thu được 11,82 gam kết tủa .

a. Viết các PTHH xảy ra

b. Tìm công thức của Oxit sắt ?


Lớp 9 hóa học Chương I. Các loại hợp hóa học vô cơ
0
0
Gửi bỏ

Nung lạnh 18,56 gam hỗn hợp A có FeCO3 và một oixt sắt FexOy trong bầu không khí tới khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được khí CO2 và 16 gam một oxit sắt duy nhất. đến khí CO2 hấp thụ hết vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 15,76 gam kết tủa. Vậy bí quyết oxit FexOy là:

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe2O3 hoặc FeO


Lớp 11 chất hóa học
1
0
gửi Hủy

Các oxit sắt, nung ko kể không khí đến khối lượng không đổi luôn luôn tạo thành Fe2O3  16 gam oxit sắt duy nhất là Fe2O3.

Cách 1: cách thức đại số

Đặt số mol các chất trong 18,56 gam A F e C O 3 : n ; F e x O y : m  

*

Cách 2: cách thức bảo toàn

Đặt số mol những chất vào 18,56 gam A  F e C O 3 : n ; F e x O y : m

*

Cách 3: Bảo toàn nguyên tử C và O:

*

⇒ Oxit của fe là Fe3O4

Cách 4: Bảo toàn nguyên tử và khối lượng:

*

Đáp án B.

Xem thêm: Kểm Tra Bàn Phím Laptop Bị Đơ Một Số Nút, Bị Chạm Và Cách Xử Lý


Đúng 0

phản hồi (0)

Nung 46,4g lếu hợp gồm FeCO3 cùng FexOy vào bình đựng khí oxi vừa đủ, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 44g hóa học rắn chỉ bao gồm Fe2O3 duy nhất. Khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ không còn vào 250ml dung dịch Ba(OH)2 0,35M thấy sinh sản thành 14,775g kết tủa. Tìm cách làm của oxit sắt.

CẦN GẤPPPPPPPPP!!!!!!!!!!


Lớp 9 chất hóa học
0
1
Gửi bỏ

Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả FeCO3 với FexOy .Nung 6,96 gam hỗn hợp X trong oxi dư tới khi trọng lượng không thay đổi thu được các thành phần hỗn hợp khí A và 6 gam Fe2O3. Mang lại khí A vào 1 lit dung dịch Ca(OH)2 0,02M thấy có một gam kết tủa tạo ra thành. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khẳng định công thức phân tử của FexOy


Lớp 9 chất hóa học
1
0
giữ hộ Hủy
Đúng 0

phản hồi (0)

Nung lạnh 18,56 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeCO3 với FexOy trong không gian tới phản bội ứng hoàn toàn được CO2 cùng 16 gam một oxit sắt duy nhất. Cho toàn bộ CO2 dung nạp hết vào 400ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,15M nhận được 7,88 gam kết tủa. Để tổng hợp hết 18,56 gam X cần tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M. Quý giá của V là

A. 240

B. 320

C. 480

D. 160


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

*

Đáp án : A


Đúng 0

phản hồi (0)

Nung 23,2 gam hỗn hợp X có FeCO3 cùng FexOy trong không gian tới phản bội ứng trọn vẹn thu được

khí A cùng 22,4 gam Fe2O3 duy nhất. Mang lại khí A hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thu được

7,88 gam kết tủa. Mặt khác, nhằm hòa tan hết 23,2 gam X buộc phải vừa đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 2M. Bí quyết FexOy và quý giá của V là

A. Fe3O4  và 360

B. Fe3O4 cùng 250

C. FeO và 200

C. FeO cùng 200


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án A

Số mol CO2 = 0.04 -> Số mol CO3- = 0.04

=> Số mol fe trong FeCO3=0.04

Số mol Fe2O3=0.14

=> Số mol Fe3+ = 0.28 => Số mol sắt trong FexOy = 0.24 => Số mol FexOy = 0.24/x

Từ cân nặng hỗn vừa lòng X ta gồm PT: 23.2 - 0.04*116 = (56x + 16y)*0.24/x Từ đó => x/y = 3/4Thể tích

HCL = n/CM = (0.04*2 + 0.08*8)/2 = 0.36l = 360 ml


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
my-huawei.com

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>