Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 4

Đề cương ôn thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 khối hệ thống lại toàn thể cấu tạo ngữ pháp Tiếng Anh 4 trong học kì 1, thuộc đông đảo dạng bài xích tập gồm câu trả lời kèm theo.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 4

Qua đó, giúp những em củng ráng kiến thức để ôn thi học kì 1 đạt tác dụng cao.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm nhằm giao đề cưng cửng ôn tập môn Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1 học viên của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng quan sát và theo dõi bài viết sau đây của my-huawei.com:


1. Gửi lời chào:

Good + (buổi)

- Good morning: Chào buổi sáng

- Good afternoon: Chào buổi chiều

- Good evening: Chào buổi tối

2. Chào nhất thời biệt

- Goodbye = Bye = Byebye: Tạm biệt

- Goodbye. See you tomorrow: Tạm biệt. Hẹn chạm chán lại vào trong ngày mai

- Goodbye. See you later: Tạm biệt. Hẹn chạm mặt lại bạn

- Good night: Chúc ngủ ngon

3. Hỏi quê quán

- Cách 1:

Where are you from? (quý khách đến từ đâu?)

I am from + (địa điểm). (Tôi đến từ ….)

We are from + (địa điểm). (Chúng tôi tới từ …)

- Cách 2:

Where do/ does + S + come from?

S + come(s) from + (địa điểm)

4. Hỏi quốc tịch

What nationality + am/ is/ are + S?

S + am/is/ are + (quốc tịch)

5. Hỏi bây giờ là máy mấy

What day is it today? (Hôm nay là vật dụng mấy?)

It’s + (thứ) (Hôm ni là ….)

6. Hỏi coi ai kia làm cái gi vào trong ngày gì

What do/ does + S + bởi + on + (thứ)?

S + V(s/es) + ….

7. Hỏi bây giờ là ngày bao nhiêu

What is the date today?

It’s the + (ngày) + of + (tháng)

Hoặc It’s + (tháng) + (ngày)


Lưu ý: Ngày được viết ngay số trang bị tự

8. Hỏi ngày sinc nhật

When is + tính trường đoản cú sở hữu + birthday?

It’s on the + (ngày) + of + (tháng)

Hoặc It’s + (tháng) + (ngày)

Lưu ý: Ngày được viết thông qua số sản phẩm tự

9. Hỏi về kỹ năng của ai kia (dạng Wh question)

What can + S + do?

S + can + (hành động)

10. Hỏi về kĩ năng của người nào kia (dạng Yes/ No question)

Can + S + (hành động)

Yes, S can

No, S can’t

11. Hỏi can hệ ngôi trường học

Where is your school? (Trường học của người sử dụng làm việc đâu?)

It’s in + (địa điểm)

12. Hỏi ai đó học lớp nào

What class + is/ are + S + in?

S + is/are/ am + in + (lớp học)

13. Hỏi ai đó mê thích gì

What do/ does + S + lượt thích doing?

S + likes + V-ing

14. Hỏi sở trường của ai đó:

What’s + tính tự thiết lập + hobby?

S + like(s) + V-ing

15. Hỏi xem ai đó học môn gì hôm nay

What subjects do/ does + S + have sầu today?

S + have/ has + (môn học)

16. Hỏi xem ai kia bao giờ tất cả môn học tập gì

When do/ does + S + have sầu + (môn học)?

S + have/ has + it on + (thứ)

17. Hỏi ai kia đang có tác dụng gì

What + is/ are/ am + S + doing?

S + is/ are/ am + V-ing

18. Hỏi ai đó ở đâu ngày hôm qua

Where was/ were + S + yesterday?

S + was/ were + in/ on/ at + (địa điểm)

19. Hỏi ai kia làm những gì ngày hôm qua

What did + S + vị yesterday?


S + Ved

Những bài tập ôn thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. street

B. road

C. avenue

D. train

2. A. pupil

B. classroom

C. friend

D. classmate

3. A. study

B. cat

C. rabbit

D. puppy

4. A. listening

B. watching

C. playing

D. school

5. A. cat

B. train

C. dog

D. bird

6. A. photos

B. pictures

C. shopping

D. stamps

Exercise 2: Put the following words into the correct columns

wanted

worked

painted

watched

visited

listened

played

helped

loved

/d//t//id/

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

Exercise 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently

1. A. sugarB. seeC. singD. snake
2. A. watchB. wetC. wormD. two
3. A. peachB. lunchC. acheD. march
4. A. cutB. luckC. JuneD. such
5. A. seeB. suchC. sureD. son

Exercise 4: Choose the correct answer

1. ____________? - He’s reading a newspaper

A. Where’s Tony?

B. What does Tony do?

C. What is Tony doing?

D. What did Tony do?

2. I have sầu Maths ______ Monday & Wednesday.

A. at

B. in

C. from

D. on

3. What nationality ______ they?

A. were

B. are

C. do

D. is

4. Excuse me, ________? - It is Thursday.


A. What time is it?

B. What is it?

C. I don’t know

D. What day is today?

5. Let’s _______ our lesson.

A. starts

B. starting

C. start

D. started

6. I go to lớn school _______ lớn borrow some books

A. library

B. playground

C. lab

D. yard

7. We ______ late ______ school. Let’s run

A. are/ for

B. are/ in

C. is/ for

D. is/ in

8. I _______ khổng lồ bed early last night.

A. go

B. goes

C. going

D. went

9. Yesterday morning, he ________ his friends on the Internet.

A. chat with

B. chatted with

C. chat to

D. chatted to

10. We _______ hide-and-seek now

A. are playing

B. played

C. play

D. plays

Exercise 5: What is it?

1. It is the first month of the year

_____________________________________

2. PE stands for

_____________________________________

3. I am from Malaysia. I am

_____________________________________

4. A building where people read or borrow books

_____________________________________

5. A place where children study

_____________________________________

Exercise 6: Make questions for the underlined parts

1. My brother is watching TV in his room.

_____________________________________

2. It is Friday today.

_____________________________________

3. The students are in class 4A

_____________________________________

4. Yes, she can. She can speak English fluently

_____________________________________

5. Their school is in Hamilton street

_____________________________________

Exercise 7: Translate the following sentences inlớn English

1. Đây là bạn bè họ của tôi. Anh ấy tên là Brad.

_____________________________________

2. Tớ ưa thích khiêu vũ dẫu vậy tớ không thích bơi

_____________________________________

3. Sưu tập tem thì có tương đối nhiều niềm vui

_____________________________________

4. Jane có thể khiêu vũ siêu giỏi

_____________________________________

5. Chị gái tôi thường ở nhà vào buổi chiều

_____________________________________

Exercise 8: Read the text & answer the following questions

I am Johnson. I am ten years old. I am in Class 5E at school. My school is quiet small and there is a big playground outside. There are four classrooms with blackboard in each. There are lots of pictures on the wall, too. My favourite subject is Geography. The teacher is very nice & helpful. I can learn about many different countries in the world.


1. How old is Johnson?

_____________________________________

2. How big is his school?

_____________________________________

3. How many classrooms are there?

_____________________________________

4. What is his favorite subject?

_____________________________________

5. What can he learn in Geography?

_____________________________________

Exercise 9: Read the text and choose the most suitable word to lớn fill in each blank

It’s Sunday morning. Annie is at home page. She (1) _______ her homework. She (2) ______ TV. His sister is in the garden. She (3) ________ her bicycle. Her mum & dad (4) ______ today. They (5) ________ in the kitchen.

1. A. not doingB. isn’t doingC. is doingD. doing
2. A. watchesB. watchC. watchingD. is watching
3. A. is ridingB. ridesC. ridingD. ride
4. A. are workB. workC. are not workingD. works
5. A. are cookingB. is cookingC. cooksD. cooking

Exercise 10: Read and answer the question.

Hi, my name is Hai. I am ten years old. I am a student. At school, I have many subjects such

as: Maths, Vietnamese, English, Science, Music và Art. I sing many songs during Music lessons because I like Music. Today, I have sầu Maths, English and Vietnamese. I vì not go to lớn school on Saturday & Sunday.

1. What is his name?

..............................................................................................

2. Is he a student?

..................................................................................................

3. How many subjects does he have?

...........................................................................

4. What subject does Nam like?

............................................................................................................

5. What subjects does he have today?

...................................................................................................

Exercise 11: Fill in the blank with suitable words:

1. I go to school ........................................ Mondays to lớn Fridays.

2. We don’t go lớn school ........................................ Saturdays và Sundays.

3. My family often watches TV ........................................ the evening.

4. Tuan and Hoang go swimming ........................................ the weekends.

5. The books are ........................................ the table.

6. There are many pictures ........................................ the wall.

7. She is ........................................ Japan. She is Japanese.

8. My birthday is ........................................ the fifteenth of August.


9. The boys play football ........................................ the afternoon.

10.My mother is ........................................ the kitchen. She is cooking dinner.

11.Where is your father? ............................. - He is reading ......................... his room.

12. She doesn’t go out ........................................ night.

Exercise 12: Write the question for the following answers

1. → ................................................................................................................ ?

They like skating.

2. → ................................................................................................................ ?

My school is in Tran Hung Dao Street.

3. → ................................................................................................................ ?

My hobby is playing volleyball.

4. → ................................................................................................................ ?

Mary is in class 4E.

5. → ................................................................................................................ ?

My cousin likes riding a xe đạp.

6. → ................................................................................................................ ?

It’s Nguyen Nghiem Primary School.

7. → ................................................................................................................ ?

I can cycle and skip.

8. → ................................................................................................................ ?

It’s the second of March.

9. → ................................................................................................................ ?

Her birthday is on the twenty first of November.

Xem thêm: Cách Khôi Phục File Word Chưa Lưu (Save) Trong Word, Cách Lấy Lại File Word Chưa Save

10. → ................................................................................................................ ?

She likes speaking English.

Đáp án bài tập luyện tập ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh 4

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D2. B3. A4. D5. D6. C

Exercise 2: Put the following words into lớn the correct columns

/d/

/t/

/id/

played

loved

listened

watched

worked

helped

wanted

painted

visited

Exercise 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently

1. A

2. D

3. C

4. C

5. C

Exercise 4: Choose the correct answer

1. C2. D3. B4. D5. C
6. A7. A8. D9. B10. A

Exercise 5: What is it?

1. January

2. Physical education

3. Malaysian

4. Library

5. School

Exercise 6: Make questions for the underlined parts

1. What is his father doing in his room?

2. What day is it today?

3. What class are the students in?

4. Can she speak English?

5. Where is their school?

Exercise 7: Translate the following sentences inlớn English

1. This is my cousin. His name is Brad

2. I lượt thích dancing but I don’t like swimming

3. Collecting stamps is lots of fun

4. Jane can dance very well

5. My sister usually stays at trang chính in the afternoon

Exercise 8: Read the text & answer the following questions

1. He is ten years old

2. It is quiet small

3. There are four classrooms

4. His favourite subject is Geography

5. He can learn about many different countries in the world

Exercise 9: Read the text & choose the most suitable word lớn fill in each blank

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>