CÁCH TẠO TRANG BÌA TRONG WORD

Vâng, sau khi soạn xong xuôi hết một mớ tài liệu, cho lúc in ra thì mới thấy thiếu hụt thiếu cái gì đấy chưa in ???

Thì ra là thiếu mẫu trang bìa mặt ngoài. Các bạn nào đang làm khóa luận, report hay tài liệu nào đấy mà chưa chắc chắn làm trang bìa thì bình luận điểm danh nghịch coi

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>