Bài tập adn

Đại học tập Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 trung học cơ sở Tiểu học tập giành cho giáo viên
*

những dạng bài xích tập ADN, ARN và Protein là tư liệu bào tất cả 10 bài tập ADN, 17 bài tập về ARN và protein.

Bạn đang xem: Bài tập adn

Mời các bạn xem trực con đường 2 top 10 trong tổng cộng 7 trang của tài liệu, chúng ta tải không thiếu về xem thêm nhé.

Các dạng bài bác tập ADN - ARN - Protein

PHẦN BÀI TẬP ADN bài xích 1: cho thấy một phân tử ADN, số nucleotit (nu) một số loại A bằng 100000 nu chỉ chiếm 20% tổng thể nucleotit. a. Tính số nucleotit thuộc các loại T, G, X. b. Chiều dài của phân tử ADN này là từng nào m.

Bài 2: cho thấy thêm trong một phân tử ADN, số nu nhiều loại G là 650000, số nu một số loại A bằng 2 lần số nu một số loại G. Khi phân tử này từ bỏ nhân song (1 lần), nó sẽ cần từng nào lần nu tự do trong môi trường thiên nhiên nội bào.

Bài 3: Chiều dài của một phân tủ ADN là 0,102mm. a. Khi phân tử ADN này trường đoản cú nhân song nó cần bao nhiêu nu trường đoản cú do. b. Cho thấy trong phân tử ADN, số nu A bằng 160000. Tính con số mỗi một số loại nu còn lại.

Bài 4: Một nu có chiều lâu năm 0,408 m và có hiệu số giữa nu các loại G với loại nu khác là 10% số nu của gen. a. Tìm khối lượng của gen. Biết trọng lượng trung bình của một nu là 300 đvC. b. Phần trăm % và con số từng loại nu của gen. c. Tính số link hidro của gen.

Bài 5: Mạch đơn đầu tiên của gen tất cả 10%A, 30%G. Mạch đối kháng thứ nhì gủa gene có20%A. a. Khi ren tự nhân đôi cần phần trăm % từng các loại nu của môi trường xung quanh nội bào bởi bao nhiêu? b. Chiều dài của gen là 5100 A . Tính con số từng một số loại nu của từng mạch.

Bài 6: Một gen gồm tỉ số nu từng một số loại trong mạch trước tiên như sau: %A = 40%, %T = 30%, %G = 20%, X = 300nu. a. Tính tỷ lệ tỷ lệ và con số từng các loại nu ở mỗi mạch. b. Tính tỉ lệ tỷ lệ và số lượng từng một số loại nu vào cả gen.

Bài 7: Một gen gồm phân tử lượng là 480.10 đvC. Gen này còn có tổng nu các loại A cùng một một số loại nu không giống là 480 nu. 1 a. Tính số nu từng các loại của gen. b. Ren nói trên bao gồm bao nhiêu chu kì xoắn.

Bài 8: Một gen gồm chiều dài 5100A , trong số đó nu các loại A chỉ chiếm 20%. a. Số lượng từng các loại nu của gen bằng bao nhiêu? b. Lúc tế bào nguyên phân 3 lần liên tiếp đòi hỏi môi trường nội bào cung cung cấp từng một số loại nu bằng bao nhiêu? c. Tính số liên kết hidro của gen. d. Tính số thường xuyên cộng hóa trị của gen.

Bài 9: trong mạch đầu tiên của 1 phân tử ADN có: A chiếm phần 40%, G chiếm phần 20%, T chiếm phần 30%, với số X = 156. 10 nu. a. Tìm tỉ lệ phần và số lượng từng loại nu trong những mạch của ADN. b. Kiếm tìm tỉ lệ và con số từng các loại nu vào cả phân tử ADN. c. Biết khối lượng trung bình của một nu là 300 đvC. Hãy tính khối lượng của phân tử ADN nói trên. Tính số chu kì xoắn.

Bài 10: Một gen có số links hidro là 3120 và số liên kết hóa trị là 4798. a. Tìm chiều dài với số đưa ra kì xoắn của gen. b. Tìm số nu từng một số loại của gen. c. Trên 1 mạch của gen, bạn ta nhận ra hiệu giữa G với A là 15% số nu của mạch, tổng giữa G với A là 30%.

Xem thêm: Có Nên Mua Iphone 12 Mới - Đánh Giá Iphone 12: Nên Hay Không Nên Mua

Hãy tra cứu số nu từng một số loại của mỗi nhánh.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>